بزرگ ترین ارائه کنندگان اینترنت انگلیس با صنعت موسیقی این کشور برای مقابله با دانلودهای غیرقانونی توافقنامه امضا کردند. به گزارش ایسنا، بر اساس این توافق با حدود ۵/۶ میلیون انگلیسی که به طور غیرقانونی موسیقی و ویدیو دانلود می کنند، برخورد می شود و نامه هایی به متخلفان ارسال شده و به آن ها هشدار داده می شود مورد شناسایی قرار گرفته اند. بر اساس برآوردها، صنعت موسیقی انگلیس ممکن است ظرف پنج سال آینده به دلیل دانلودهای غیرقانونی از شبکه های اشتراک گذاری تا یک میلیارد پوند خسارت در درآمد ببیند. این توافق میان شش ارائه کنندگان اینترنت (ISP) بی تی، ویرجین مدیا، اورانج، تیسکالی، بی اسکای بی و Carphone Warehouse و صنعت فونوگراف انگلیس امضا شده که نماینده شرکت های موسیقی است. به علاوه بر پایه قوانین جدیدی که دولت مورد بررسی قرار خواهد داد، انتظار می رود ISPها و شرکت های فیلم و موسیقی نظامنامه جدیدی در زمینه نحوه برخورد با دانلودکنندگان متخلف ایجاد کنند.